Queda prohibit el pillatge

Posted on 23 Juliol 2011

0


Per evitar casos de pillatge, que ja es donaven a la ciutat, el 23 de juliol de 1936 l’alcalde Samuel Morera publica el següent ban, que serà reproduït en la premsa local:

En virtut de les atribucions que em confereix la vigent llei d’ORDRE PÚBLIC, en estat d’alarma i d’acord amb el COMITÈ D’ENLLAÇ, faig avinent a tots els ciutadans, que:

QUEDA RIGOROSAMENT PROHIBIT tot registre domiciliari que no estigui autoritzat convenientment.

Seran castigats tots els individus que aprofitant-se de les actuals circumstàncies i sense prèvia autorització, requisin qualsevol article dels establiments de la ciutat, venint obligats els industrials a denunciar els infractors.

ELS QUE SIGUIN TROBATS EN CAS DE PILLATGE, seran tractats amb tots els rigors que l’actual estat aconsella.

Terrassa, 23 de juliol del 1936.

L’Alcalde, Delegat d’Ordre Públic.