Acta del Ple del 14 d’agost de 1936

Posted on 15 Agost 2011

0


Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, essent les vint-i-dues hores i deu minuts del dia catorze d’agost del mil nou-cents trenta-sis, es reuní, prèvia convocatòria en legal forma, l’Excm. i Molt Il·lustre Ajuntament ple per a celebrar sessió ordinària de segona convocatòria, sota la Presidència del primer Conseller-Regidor senyor Domènec Armengol i Ballbé, amb assistència dels altres Consellers-Regidors senyors Palet, Puigdomènech i Petchamè, i dels Consellers senyors Torres, Figueras, Llach, Rius, Batlle, Almirall, Pujolà, Arrufat i Gumà.

Oberta la sessió, fou llegida i quedà aprovada l’acta de la sessió extraordinària anterior, convocada amb caràcter urgent i celebrada el dia vint-i-u de juliol últim, quedant fetes les advertències legals respecte la seva signatura.

En el despatx d’ofici es donà compte del Decret de la Conselleria de Governació del Govern de la Generalitat de Catalunya, del 22 de juliol últim (B.O.G. del 24), disposant el cesse en tots els Ajuntaments de Catalunya dels Conselles tant propietaris com suplents que procedeixin de llistes de partits aliens al Front Popular d’Esquerres de Catalunya, Consellers els quals hauran d’ésser substituïts en la forma que s’indica, i de la Ordre-circular de la mateixa Conselleria, dictada amb la mateixa data 22 (B.O.G. del 25), en aclariment de l’anterior Decret per a la seva deguda eficàcia, i en el qual apartat 1er es resolt que en els Ajuntaments constituïts o regits per majoria dels partits del Front Popular d’Esquerres de Catalunya seguiran en els càrrecs de govern els Consellers que actualment els exerceixen, a menys que altra cosa no acordin els propis Ajuntaments. El Ple consistorial es donà per assabentat d’aitals disposicions, i que en virtut del disposat en el susdit decret, han cessat en els seus respectius càrrecs deixant en conseqüència de formar part en aquest Ajuntament, els Consellers propietaris senyors Lluís Vancells i Amat, Josep Maria Cunill i Postius, Francesc Salas i Ballbé, Pere Matalonga i Feliu, Josep Armengol i Gall, Serapi Bonet i Palet, Miquel Puigbó i Cots i Francesc Llongueras i Mach, i els suplents senyors Joan Reimbau i Planas, Miquel Marcet i Cabasa, Antoni Piqué i Puig, Francesc Playà i Ballbé, Mateu Turu i Selvas, Joaquim Barata i Rocafort, Pau Gorina i Gabarró, Josep Domènech i Sànchez, Josep Anterr i Miralda, Josep Tapiolas i Castellet, Joan Abelló i Llach, Josep Carreras i Vivó, Lluís Amat i Roumens i Jaume Jover i Palà, a tots els quals deurà notificar-s’els-hi aital cessi, acordant-se també pel Consistori declarar les corresponents vacants de Consellers propietaris en nombre de vuit i que per l’Alcaldia, prèvies les gestions que estimi convenients, es convoqui quan cregui oportú l’Ajuntament per tal d’adaptar la seva constitució en allò que sia procedent a les normes dictades per les referides disposicions.

Igualment, es donà lectura en el despatx d’ofici, al Decret-Llei de la Conselleria de Governació del Goven de la Generalitat de Catalunya, de data tres del mes que som, (B.O.G. de l’11), pel qual es disposa que els Alcaldes ordenadors de pagaments de tots els Ajuntaments de Catalunya, podran, mentre durin les actuals circumstàncies i altra cosa no es resolgui, fer els pagaments oportuns per als serveis municipals que ho exigeixin, amb càrrec a qualsevol partida del pressupost, sempre que dintre d’ella existeixi suficient remanent, sense necessitat de portar a terme cap transferència i procurant, en el possible, ajustar el concepte de la despesa a aquelles partides que per llur naturalesa tinguin una major similitud amb la funció o servei que reclami el pagament. L’Excm. Ajuntament ple acordà donar-se per assabentat d’aital disposició.

Entrant en el despatx ordinari, es donà lectura a un dictamen del Conseller-Regidor d’Administració Central i Foment, aprovat en principi pe la Comissió de Govern en sessió del dia quinze de juliol últim, i de conformitat amb el proposat en el susdit dictamen, a proposta del mateix Conseller-Regidor s’adoptaren per l’Ajuntament ple, els següents acords:

Primer.- Acceptar la proposició presentada per la Companyia d’Assegurances “La Preservatrice”, relacionada amb l’assegurança dels vehicles de tracció mecànica d’aquest Ajuntament, per la prima anual de noranta-cinc pessetes per vehicle, a excepció dels destinats al transport dels escolars, que ho seran per la prima anual de cent quaranta-cinc pessetes, amb la garantia màxima de trenta mil pessetes per responsabilitat civil i trenta mil pessetes més per persones transportades, fent-se càrrec aquesta companyia de la assegurança dels vehicles, a mesura que caduqui la vigència de les pertinents pòlisses, i

Segon.- Aprovar els projectes de contracta per l’Assegurança de dos camions marca Ford, amb la companyia “La Preservatrice”, núms. 50.231 i 38.829, el primer, amb destí a la Brigada municipal d’Obres i, el segon, a més d’aquest treball pel transport de petits escolars mitjançant l’adaptació en els seus xassís d’una carrosseria ad-hoc, per la prima anual de noranta-cinc i cent quaranta-cinc pessetes, respectivament, per la quantitat màxima de trenta mil pessetes per responsabilitat civil i trenta mil pessetes per persones transportades, pel termini de deu anys, a partir del primer del mes de juliol d’enguany, sense prejudici de rescindir-la al venciment de cada anualitat, previ avís per escrit amb tres mesos d’anticipació, autoritzant l’Alcaldia-Presidèncua per a la signatura dels esmentats contractes.

Seguidament, passant al següent extrem de l’Ordre del Dia i examinada la proposta aprovada per la Comissió de Govern en sessió d’avui, relativa a la provisió d’una vacant de vocal de la Junta Administradora delegada de l’Ajuntament-Patró de l’Hospital-Casa de Caritat i designació de Secretari de la susdita Junta, i pels motius que s’exposen en el corresponent dictamen del Conseller-Regidor d’Assistència Social, s’adoptà, pel Ple consistorial, el següent acord:

En ús de les facultats que aquest Ajuntament-Patró li corresponen, es nomena al Conseller senyor Isidre Almirall i Martí, per a formar part de la Junta Administradora delegada del Patronat de l’Hospital-Casa de la Caritat d’aquesta ciutat, en la vacant produïda per excusa legal del càrrec de Conseller feta pel senyor Joaquim Carrera i Font, i de conformitat amb l’establert en l’article 10 del Reglament aprovat per règim del susdit Hospital, es nomena igualment Secretari de la referida Junta Administradora a l’esmentat Conseller senyor Isidre Almirall i Martí.

I finalment, enunciat per la Presidència l’extrem de l’Ordre del Dia “D/. Relatiu als augments dels havers establert per decret del 25 de juliol d’enguany”, es donà lectura al susdit dictament del senyor Alcalde, en funcions de Ponent de Finances, el qual fou aprovat per la Comissió de Govern en sessió celebrada avui, i en mèrits de les consideracions que al preàmbul del mateix s’exposen, a proposta del senyor Alcalde, s’acordà el següent:

En compliment del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya del 25 de juliol darrer i a partir del primer de l’actual agost, s’augmentaran en un quinze per cent tots els sous, salaris, jornals o retribucions del personal que figuren en la plantilla pressupostària amb haver no major de sis mil pessetes anuals, entenent-se que no es computaran a aitals efectes els augments corresponents a anys de serveis o a qualsevol altra circumstància concurrents en la persona que actualment serveixi el destí o càrrec, atenent-se a les següents regles:

a)      Per a la determinació de l’augment hom calcularà el quinze per cent sobre l’haver assignat al càrrec, amb exclusió de tot augment gradual o millores de retribució per raó d’anys de servei o altra qualsevol concepte, i

b)      Totes les fraccions de cèntim que els càlculs aritmètics per a l’augment resultin, així com per a fixar el nou jornal, com per a la determinació de l’haver quinzenal o mensual, hom les completarà amb la fracció necessària per a constituir una unitat centesimal de manera que la diferència vingui sempre en favor de l’obrer o de l’empleat.

No havent-se present cap proposició de caràcter urgent, s’entrà tot seguit en precs i preguntes, fent ús de la paraula el Conseller-Regidor d’Administració Central, senyor Petchamè, per a proposar que s’acordi fer constar en acta el sentiment de la Corporació municipal per la mort del jove milicià adscrit a la C.N.T., Francesc Vilanova i Alabart, mort en un desgraciat accident ocorregut en aquestes hores històriques, i que a la vegada es cursi aquest acord a la família del finat com també a l’organització on pertaneixia. L’Ajuntament ple acordà per unanimitat de conformitat amb el proposat.

I no havent-hi cap altre Conseller que volgués fer ús de la paraula, a les vint-i-dues hores i trenta minuts s’aixecà pel senyor President la sessió, extenent-se de la mateixa la present acta per l’infrascrit Secretari autoritzant, que certifica.

Podeu consultar l’acta manuscrita original aquí: Acta del Ple ordinari del 14 d’agost de 1936