Acta del Ple municipal extraordinari del dia 11 de setembre

Posted on 13 Setembre 2011

0


Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, éssent les vint-i-dues hores i cinc minuts del dia onze de setembre del mil nou-cents trenta-sis, es reuní, prèvia convocatòria en legal forma, l’Excm. i Molt Il·ltre. Ajuntament ple per a celebrar de segona convocatòria sessió extraordinària, sota la Presidència del senyor Alcalde En Jaume Figueres i Salellas, amb assistència dels Consellers-Regidors senyors Palet, Puigdomènech i Petchamé, i dels Consellers senyors Torres, Llach, Mateu, Rius, Batlle, Almirall, Pujolà i Gumà-

Oberta la sessió, fou llegida i quedà aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada amb caràcter extraordinari el dia vint-i-cinc d’agost proppassat, havent-se fet les advertències legals respecte la seva signatura.

Passant al següent extrem de l’Ordre del Dia, es donà compte del Decret de l’Alcaldia de data vint-i-set d’agost últim, relatiu a l’augment de salaris ordenat pel de la Generalitat en vint-i-cinc de juliol darrer, dictat per la deguda interpretació i execució de l’acord del Ple consistorial del catorze d’agost últim i per qual Decret dita Alcaldia previ estudi de les plantilles del personal d’aquest Ajuntament i vist el caràcter de les retribucions i la naturalesa i assiduïtat dels serveis juntament amb els elements de què els funcionaris disposen, segons llurs professionals aptituds, acorda usant de la facultat que ha estat investida i sens perjudici del què per l’Ajuntament pogués decidir-se al donar-se-li compte d’aquesta resolució, declarar que no abasta la millora de referència als augments personals reconeguts i devengats per anys de serveis, ni a les retribucions que no són principal base de vida dels funcionaris que les gaudeixen o que únicament constitueixen un petit nexe econòmic de disciplina, ultra la remuneració més important que l’empleat percebeix quan llurs serveis s’utilitzen, i estableix en conseqüència els casos que no seran objecte del susdit augment en l’extensió i forma que es consignen per còpia de la part resolutiva de l’al·ludit Decret de l’Alcaldia a l’acta de l’Excma. Comissió de Govern municipal corresponent al dia quatre de setembre actual, en qual sessió es va donar compte d’aital resolució.

L’Excm. Ajuntament ple es donà per assabentat de la mateixa i acordà donar la seva confirmació a allò disposat per l’Alcaldia.

A continuació, vista la proposta aprovada per la Comissió de Govern municipal referent a la municipalització dels serveis de sacrifici de bestiar a l’Escorxador municipal, i per les raonades consideracions que s’exposen al dictamen del Conseller-Regidor de Sanitat i Proveïments que va servir de base a la mateixa, l’Excm. Ajuntament ple, adoptà per unanimitat els següents acords:

S’acorda la incorporació de trenta-quatre matancers, el treball dels quals serà de quaranta hores setmanals, distribuïdes en sis dies, segons les conveniències del servei, a la plantilla dels empleats d’aquest Ajuntament amb la retribució de vuitanta pessetes setmanals cada un, incloint-se el seu cost en l’article 4rt del capítol 4rt del vigent pressupost de despeses, on s’hi autoritza un crèdit de setanta mil pessetes que es calculen necessàries per al pagament de les obligacions inherents a la municipalització del servei en tot el que manca del present any, a partir de la setmana immediatament següent a la en què pel Ple consistorial s’adopti el present acord, el qual entrarà en vigor el dia primer o sia el dilluns de la setmana indicada.

Per tal de cobrir les despeses a què el precedent acord es refereix, originades per la reforma i incorporació en la plantilla d’obrers municipals dels que tenen al càrrec llur sacrifici de bestiar, s’entendrà modificada, des de l’abans indicat dia primer de la setmana immediatament següent a la de l’adopció pel Ple de l’anterior acord, la tarifa compresa en l’article segon de la Ordenança autoritzada per a l’extensió dels drets que graven la utilització dels serveis de l’Escorxador, la qual quedarà rectificada mitjançant els augments necessaris, en la següent forma:

Cada bou, vaca o vedella: 17′– ptes.
Per cada cap de vestuar llaner i cabrum menys els cabrits: 4’50 ptes.
Per cada cabrit: 3′– ptes.
Cada cap de bestiar porquí: 13′– ptes.

I que els precedents acords s’elevin al Govern de la Generalitat de Catalunya , als efectes que s’escaiguin.

Amb relació als precedents acords, demana la paraula el Conseller senyor Torres, per agrair en nom dels interessats, a la Comissió de Govern, i d’una manera especial al Conseller-Regidor senyor Puigdomènech, el seu treball i interès en resoldre aquest problema, que de tant temps era una aspiració dels obrers de l’Escorxador, contestant-li el senyor Puigdomènech agraint-li sincerament aquestes manifestacions, i dient que no ha fet més que resoldre una qüestió que ja d’abans dels fets d’octubre venia perseguint.

Tot seguit, enunciat per la Presidència el següent extrem de l’Ordre del Dia “Subvenció a la Cuina Popular”, i ratificant l’acordat per la Comissió de Govern municipal en sessió del dia vint-i-sis d’agost proppassat, en mèrits de raonat dictamen del Conseller-Regidor d’Assistència Social, s’acordà per unanimitat que a partir del primer de juliol últim s’entendrà subvencionada amb la quantitat de mil pessetes mensuals, amb què aquest Ajuntament concorre a la subscripció a l’efecte oberta, la “Cuina Popular” establerta en aquesta ciutat, havent d’ésser satisfeta la quantitat de referència al ciutadà Emili Carreras i Burunat, membre del Comitè que té al seu càrrec la benèfica institució, i lliurada amb càrrec a la partida primera de l’article tercer del capítol VIIIè del vigent pressupost de despeses des de la corresponent al mes de juliol últim segons queda indicat, sens que per la naturalesa de les atencions a què hom la destina estigui sotmesa a cap mena de justificació.

A continuació, examinada la proposta formulada en el dictamen del Conseller-Regidor de Sanitat i Proveïments i aprovada en principi per la Comissió de Govern municipal en sessió d’aquesta data, onze de setembre corrent, d’adoptà per unanimitat pel Ple consistorial, el següent acord:

S’acorda reconèixer la consolidació en els seus càrrecs als individus que a continuació s’esmenten, i en conseqüència se’ls nomena o té per nomenats en propietat, amb tots els drets i obligacions que llur nova situació els hi corresponguin i amb el sou que així mateix es consigna, que és el amb què figuren dotats aitals càrrecs en el pressupost aprovat per a l’exercici corrent: N’Agustí Budallès i Surroca, Veterinari, amb l’haver anual de cinc mil set-centes cinquanta pessetes. En Joaquim Solé i Fabré, Mosso de neteja de l’Escorxador, amb el jornal de nou pessetes vint cèntims. N’Eduard Mas i Masana i En Joan Fàbregas i Camarasa, Mossos del mercadal del Triomf * , amb el jornal de nou pessetes vint cèntims cada un. En Francesc Badia i Navarro i En Josep Garcia i Gros, Mossos del Mercadal de la Independència, amb el jornal de nou pessetes vint cèntims cada un. En Manuel Planxart i Rambla, Vigilant del Mercadal del Triomf, amb el jornal de nou pessetes amb vint cèntims i En Miquel Montané i Cadafalch, Vigilant diurn del Mercadal de la Independència, amb el jornal de cinc pessetes vint cèntims.

Passant al següent extrem de l’Ordre del Dia i examinada la proposta de la Comissió de Govern municipal relativa a la introducció de raïms, i pels motius que s’exposen al corresponent dictamen que serveix de base a la mateixa, el Ple consistorial acordà per unanimitat que per aquesta sola vegada i com auxili econòmic concurrent als importants dispendis que els nostres camperols s’han imposat a profit de la campanya que sostenen les nostres milícies, se’ls eximeixi del pagament de l’arbitri a que fa referència l’article 29 de la vigent Ordenança que grava el consum de begudes espirituoses, espumoses i alcohòliques, havent d’entendre’s que es troben exempts del pagament de tota mena d’arbitris, per renunciar a llur percepció l’Ajuntament, els colliters de raïms, veïns d’aquesta ciutat que no tinguin ceps en l’exterior i no s’acolleixin als beneficis de dipòsit, sense dret, però, a cap mena d’abonament per les extraccions de vi que poguessin fer per al consum en altres municipis.

Adoptat el precedent acord fa ús de la paraula el Conseller senyor Torres per a testimoniar en nom dels rabassaires, l’agraïment per la consideració de què han estat objecte deixant enguany sense efecte l’arbitri per drets d’entrada de raïms, declarant que la classe pagesa fa tot quant està al seu abast per a la defensa del règim apoiant la lluita contra el feixisme. El Sr. President li agraeix aquestes manifestacions.

A continuació, passant al següent extrem de l’Ordre del Dia, “Proposta relativa al cesse de determinats empleats municipals”, es procedí a donar lectura al dictamen-proposició base de la mateixa, en la qual per les consideracions que en el seu preàmbul s’exposen i davant la necessitat de depurar l’administració municipal d’aquells dels seus servidors que a jui de la Ponència de Consellers de la mateixa designada a l’efecte en reunió oficiosa de l’Ajuntament per a dictaminar sobre aquest extrem, deuen considerar-se manifestament desafectes al règim, s’arriba pels signants del susdit dictamen a la conclusió de proposar a l’Ajuntament el cesse immediat i definitiu dels empleats d’aquest Municipi que en dita proposició es detallen en relació que comença amb el Cobrador de primera En Jaume Navarro i Rigol i termina amb Na Carme Marquès i Casas, Professora, i qual proposició fou aprovada en principi per la Comissió de Govern municipal en sessió del dia quatre del mes que som, amb l’esmena proposada pel Conseller-Regidor Sr. Puigdomènech en quant a l’empleada Na Maria Palà i Puig i sens perjudici de la superior resolució del Ple consistorial a qui correspon adoptar en definitiva l’acord que correspongui.

Acabada la lectura del susdit dictamen-proposició fa ús de la paraula el Conseller senyor Batlle per a manifestar que tenia presentada una esmena al susdit dictamen i pregava a la Presidència que es donés compte de la mateixa. Així fou ordenat pel senyor President al sotscrit Secretari, qui procedí a la lectura de l’al·ludida esmena presentada per l’esmentat Conseller senyor Batlle, la qual copiada literalment diu:

“A l’Excm. Ajuntament Ple:

Com a resultat del detingut examen del dictamen-proposta aprovat per la Comissió de Govern en sessió del dia quatre del mes que som, relatiu al cesse de determinats empleats municipals per considerar-los desafectes al règim i a l’objecte de què quedi bén palés que s’ha orat amb tota serenitat, i que si una mesura s’ha prés és pe bé de la República, el Conseller que sota-digna s’honra en sotmetre a l’Excm. Ajuntament ple, com esmena al susdit dictamen, que la proposta d’acord aprovada per la Comissió de Govern, quedi modificada i redactada en la següent forma: -Primer. -Es declara el cesse immediat i definitiu dels següents empleats municipals: Maties Martí i Bonastre, Vigilant Pesador Escorxador; Arseni Sala i Dinarés, Director Laboratori; Salvador Escofet i Segura, Guàrdia municipal; Josep Sala i Dinarés, Metge numerari; Josep Cadafalch i Fainé, Metge tocòleg; Lluís Cistaré i Vàzquez, Metge numerari; Joaquim Jimènez i Nuez, Inspector-Veterinari; Manuel Rodríguez i Andols, Professor de Gimnàs, i Pere Cruz i Grejera, Vigilant 3a Ronda Arbitris.

Segon. -Santiago Morera i Ventalló, Joan Calderó i Navarro i Joan Muntañola i Agulló, Directors de l’Escola municipal d’Arts i Oficis, Cap de la Ronda d’Arbitris i de Mercadals, respectivament, per tal de donar lloc a noves organitzacions, cessen a partir de la data de notificació del present acord, en llurs funcions de direcció, quedant com empleats municipals.

Tercer. -Per tal de procedit a la immediata reorganització de l’Escola municipal d’Economia Domèstica i de Cultura Femenina, cesses els següents Professors i Professores: Teresa Sans i Porqueres, Maria Olivella i Parellada, Francesca Bertrand i Vidal, Adelina Gregoriano i Abad i Carme Marquès i Casas, Maria Cuní i Vilà, Maria Arnau i Borràs, Francesca Arnau i Borràs, Josepa Pizà i Viñas, Santiago Morera i Ventalló, Francesca Llonch i Badiella i Delfí Dalmau i Janer.

Quart. – Tenint en compte que la naturalesa de determinats serveis exigeix una continuïtat, es declara sense efecte i a resultes d’un nou examen de cadascun dels casos, la proposta del cesse aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia quatre del mes que som, en quant respecte als següents empleats: Jaume Navarro i Rigol, Cobrador de primera; Josep Moreno i Medrano, Cobrador de segona; Lluís Martí i Tapiol, Ajudant Aparellador; Maria Palà i Puig, Mecanògrafa; Santiago Morera i Ventalló, Professor; Joan Calderó i Navarro, Vigilant Ronda Arbitris, i Joan Muntañola i Agulló, Empleat del Mercadal.

Terrassa, a onze de setembre de mil nou-cents trenta-sis.

J. Batlle”

Posada a discussió la transcrita esmena i prèvies unes paraules pronunciades pel senyor Batlle en defensa de la mateixa, demana la paraula el Conseller Regidor senyor Puigdomènech manifestant que no entra en els seus càlculs -al fer ús de la paraula- oposar-se a l’esperit de l’esmena presentada, però com sia que té el coneixement que al redós d’aquest afer algú hi ha volgut vestir una maniobra no molt clara per cert, estima que, si escatides les causes i analitzades les conductes dels empleats afectats, i que hom vol subjectar a revisió, resultés que llur conducta no és afecta al règim i a al revolució, aleshores que és porti fins a les darreres conseqüències.

Preguntat per la Presidència si és acceptada l’esmena presentada pel Conseller senyor Batlle, el Ple consistorial es pronúncia per unanimitat en sentit afirmatiu, quedant en conseqüència aprovada la proposta modificada i redactada de conformitat amb l’esmena anteriorment transcrita.

Tot seguit fa ús de la paraula el Conseller Regidor senyor Palet, per tal de fer una aclaració en quant a l’extrem acordat de declarar cessants tots els Professors de l’Escola d’Economia Domèstica i Cultura Femenina, en el sentit de què no és que es cregui que tots els Professors sien desafectes al règim, sinó que es va a la reorganització del professorat, podent demanar el seu reingrés amb el ben entès de què seran readmesos tots els que es consideren adictes al règim

I no havent-hi cap altre Conseller que volgués fer ús de la paraula, a les vint-i-dues hores i quaranta-cinc minuts s’aixecà pel senyor President la sessió, extenent-se de la mateixa la present acta per l’infrascrit Secretari autoritzant, que certifica.

L’afegit * = el primer i del de la Independència, el segon, = val i deu llegir-se.

Podeu consultar el PDF de l’acta manuscrita original aquí: Acte Ple Extraordinari 11-09-1936